Chu kỳ hệ thống OKRs điển hình - Học OKRs

Chu kỳ hệ thống OKRs điển hình

Một chu trình hệ thống OKRs phổ biến sẽ là:

1) Vào đầu năm, công ty xác định một bộ OKRs chiến lược cấp cao cho cả năm.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các OKRs năm không nên được đặt bởi ban lãnh đạo, cần có sự tham gia ý kiến từ nhân viên toàn công ty. Trong bài viết của mình Bạn có nên xây dựng chiến lược giống như bạn xây dựng phần mềm không?, Keith R. McFarland mô tả một mô hình để tạo ra một chiến lược tinh tế hơn và sẵn sàng thực hiện:

Vì mọi người, ở nhiều cấp độ của một tổ chức, tạo ra và tiếp nhận các sự kiện hàng ngày có ảnh hưởng đến thành công với chiến lược của công ty, quá trình tạo chiến lược cần được thiết kế để khai thác các ý tưởng từ tất cả các góc của tổ chức – không chỉ từ các giám đốc điều hành hàng đầu.

2) Ban lãnh đạo công ty sau đó công bố OKRs của công ty, thu thập phản hồi từ nhóm.

3) Các nhóm phát triển OKRs quý của họ bằng cách sử dụng phương pháp hai chiều được mô tả ở trên.

4) Các nhóm lập bản đồ phụ thuộc lẫn nhau và đảm bảo sự liên kết với các nhóm ​​khác.

5) Các nhóm check-in hàng tuần để theo dõi kết quả và hành động.

6) Đối với các công ty sử dụng OKRs hàng quý, thông thường sẽ có các cuộc họp xem xét các OKRs giữa quý.

7) Vào cuối chu kỳ, bạn có thể có đánh giá, trao đổi giữa cấp trên và cấp dưới để rút ra các học kinh nghiệm và bắt đầu cho một chu kỳ mới.

Cách đơn giản nhất để tiến hành đánh giá là công thức start-stop-continue. Trong công thức này, mỗi thành viên trong nhóm được yêu cầu xác định những điều cụ thể mà nhóm nên: Bắt đầu thực hiện / Dừng thực hiện / Tiếp tục thực hiện.

Các OKRs chưa đạt được trong chu kỳ trước được đánh giá lại để chúng có thể được đưa vào quý tiếp theo hoặc bị loại bỏ nếu không còn cần thiết.

Một số công ty xem Mục tiêu như một tầm nhìn xa hơn quý, năm và tiến hành theo đuổi, vì vậy Mục tiêu có thể kéo dài từ quý này sang quý sau. Ví dụ, một Mục tiêu, chẳng hạn như tạo ra Khách hàng trung thành, có thể sử dụng trong nhiều quý, tạo ra Kết quả chính mới ở mỗi chu kỳ.

Ngay cả một số Kết quả chính cũng có thể giống nhau theo thời gian, chỉ cần thay đổi mục tiêu. Các số liệu như Doanh thu và Điểm hài lòng của khách hàng có xu hướng có mặt ở hầu hết các quý của tất cả các công ty mà chúng tôi đã thấy. Nhưng các kế hoạch, công việc mỗi nhóm sẽ sử dụng để cải thiện các số liệu đó sẽ thay đổi theo thời gian.